Statut spółki

§1
1. Firma Spółki brzmi: KANCELARIA PODATKOWA WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: KANCELARIA PODATKOWA WŁODARCZYK S.K.A.
§2
Siedzibą Spółki jest Suchedniów.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne podmioty w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć inne spółki bądź przystępować do już istniejących oraz korzystać z wszelkich form współpracy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi.
§ 5
Przedmiot działalności Spółki obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1. Przedmiot przeważającej działalności:
 PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
2. Przedmiot pozostałej działalności:
 PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
§ 6
1. Komplementariuszem Spółki, odpowiadającym wobec wierzycieli za zobowiązania Spółki bez ograniczeń, jest Krzysztof Włodarczyk, zamieszkały: 26-130 Suchedniów ulica Bodzentyńska 13a.
2. Za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy, dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza.
3. Komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem Spółki.
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 1.000 (tysiąc) zwykłych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od A.0001 do A.1000.
2. Kapitał zakładowy zostanie zebrany w ten sposób, że akcje w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przez Krzysztofa Włodarczyka, który objął 1.000 (tysiąc) akcji serii A wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje serii A zostaną objęte po wartości nominalnej i pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
4. Wszystkie akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2021 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, z którym to Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zgodnie z uprzednio podjętą uchwałą założycieli Spółki.
§ 8
Akcje nie są uprzywilejowane.
§9
Kapitał zakładowy może być przez Komplementariusza podwyższony w okresie 5 lat od dnia podpisania niniejszego aktu do kwoty nie wyższej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest nie więcej niż o kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nowych akcji, oznaczonych jako seria B, przeznaczonych do objęcia przez osoby trzecie, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
§10
1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli liczba Akcjonariuszy w Spółce przekroczy dwadzieścia pięć osób, powołana zostanie Rada Nadzorcza.
§11
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwołać, gdy zażąda tego chociażby jeden z komplementariuszy.
5. Każda akcja objęta lub nabyta przez Akcjonariusza bądź Komplementariusza daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§12
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
§13
Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) wybór biegłego rewidenta,
5) rozwiązanie Spółki,
6) powierzenie prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu lub kilku komplementariuszom,
7) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej poszczególnym wspólnikom,
8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
9) zbycie nieruchomości Spółki,
10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
11) emisja obligacji,
12) połączenie i przekształcenie Spółki,
13) zmiana statutu,
14) rozwiązanie Spółki,
15) określenie sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, w tym użycia kapitału zapasowego lub rezerwowego.
§14
Spółkę reprezentuje Komplementariusz samodzielnie.
§15
1. Prowadzenie spraw Spółki powierza się Komplementariuszowi Krzysztofowi Włodarczykowi.
2. Komplementariusz prowadzący sprawy spółki ma prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej corocznie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego poprzedni rok obrotowy.
3. Uchwała może przyznać Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki również inne świadczenia.
§16
Rozwiązanie Spółki powodują:
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) ogłoszenie upadłości Spółki,
c) ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego Komplementariusza,
d) inne przyczyny przewidziane prawem.
§ 17
W przypadku śmierci Komplementariusza Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Komplementariusza wchodzą jego spadkobiercy.
§ 18
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 19
1. Rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Dniem kończącym pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe jest 31.12.2022 r.
§ 20
1. Komplementariusz oraz akcjonariusze uczestniczą w zyskach Spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do Spółki.
2. Komplementariusze uczestniczą w stratach w tych samych proporcjach.
3. Akcjonariusze nie uczestniczą w stratach.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 22
Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.